keyboard_arrow_up

iMenorca t'ajuda amb tots els tràmits per aconseguir el teut kit digital

¿Què és?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

¿A qui va dirigit?

El nou kit digital va dirigit a qualsevol tipus de negoci que compleixi el següent:

 • Tenir una plantilla mitjana (efectius UTA) de fins a 49 treballadors.
 • Estar donat d'alta i comptar amb l'antiguitat mínima per convocatòria. Aquest punt està subjecte a l'aprovació de les bases reguladores.
 • No estar en situació de crisi.
 • Tenir totes les consideracions relacionades amb les teues obligacions tributàries i la Seguretat Social en regla.
 • No tindre una situació de recuperació pendent de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d'ajuts de petita quantia (Règim de Mínims).
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

iMenorca t'ofereix diferents solucions amb el teu kit digital

Lloc web i presència a internet

Pàgina web per l'empresa, domini i hosting

- Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la PiME.

- Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.

- Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d'una web, elements com ara: pàgina d'inici (Landing Page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.

- Web responsive: les pàgines web dissenyades s'han d'adaptar per ser funcionals a tot tipus de dispositius.

- Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

- Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.

- Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.

- Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Aquest servei té una durada mínima de 12 mesos.


Solució subvencionable per totes les empreses fins a 2000€


Preu de la solució des de 599€

Comerç electrònic

Tenda online

- Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d'un catàleg mitjançant l'alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l'agent digitalitzador serà d'almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

- Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.

- Disseny Responsive: la solució d'E-Commerce dissenyada s'ha d'adaptar per ser funcional a tot tipus de dispositius.

- Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

- Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.

- Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

- Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.

- Formes d'enviament: configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.


Solució subvencionable per totes les empreses fins a 2000€


Preu de la solució des de 1499€

Gestió de xarxes socials

Promoció empresarial

- Social Media Plan: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.

- Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats a l'estratègia.

- Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar-ne el rendiment.

- Gestió duna xarxa social: administració del perfilusuari de la pime en, almenys, una xarxa social.

- Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Aquest servei té una durada mínima de 12 mesos.


Empreses de 10 a 49 treballadors subvencionable fins a 2500€

Empreses de 3 a 9 treballadors subvencionable fins a 2500€

Empreses y autònoms 1 a 2 treballadors subvencionable fins a 2000€


Preu de la solució des de 399€Gestió de clients

Software Informàtica 3

- Gestió de clients: la solució haurà d'emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

- Gestió de Clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d'alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre'n la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.

- Gestió d'oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Llegiu d'ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

- Accions o tasques comercials: la solució ha d'oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.

- Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d'oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI), pipeline i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció del perfil de l'usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitorització de l'activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/ o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

- Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

- Gestió documental: la solució ha d'incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a l'activitat comercial com els proporcionats pels clients.

- Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir, s'ha d'adaptar per ser funcional a tot tipus de dispositius.

- Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d'API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.

Aquest servei té una durada de 40 hores de parametrització per a empreses de més de 9 empleats i de 30 hores per a empreses de menys de 10 empleats.


Empreses de 10 a 49 treballadors subvencionable fins a 4000€

Empreses de 3 a 9 treballadors subvencionable fins a 2000€

Empreses y autònoms 1 a 2 treballadors subvencionable fins a 2000€


Preu de la solució des de 799€

Gestión de procesos

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos operativos o productivos.

- Contabilidad/finanzas: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos y generación de cierres y balances, etc.

- Facturación: automatización de los procesos de facturación con la generación de presupuestos, albaranes y facturas, adaptados a los requisitos del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a su normativa de desarrollo.

- Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de los recursos, etc.

- Inventario: previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones y cancelaciones, etc.

- Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.

- Recursos humanos: gestión de los recursos humanos, nóminas, etc.

- Logística: gestión de flotas y rutas, entre otras.

- Integración con diversas plataformas: la solución dispondrá de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas.

- Actualizable: accederás a actualizaciones de la solución con nuevas versiones.

- Escalable: si tu empresa crece o cambia estructuralmente, la solución se adaptará a estos cambios.

- Cumplimiento: podrás asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación.

- Módulos individuales: se podrán incorporar nuevos módulos individuales, siendo estos aquellos que agrupan o soportan un único subproceso de la cadena de valor de tu pyme, sobre una solución de gestión de procesos ya existente. No obstante, no podrá consistir en un desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades de la solución existente. Tampoco podrá ser la actualización debido a releases que el proveedor publique sobre una versión de software, ni upgrades o mejora de versiones existentes. El nuevo módulo individual que se implante debe cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de esta categoría y debe ofertarse a precio de mercado.


Empreses de 10 a 49 treballadors subvencionable fins a 6000€

Empreses de 3 a 9 treballadors subvencionable fins a 3000€

Empreses y autònoms 1 a 2 treballadors subvencionable fins a 2000€


Preu de la solució des de 1656€

Factura electrónica

Con esta solución podrás tener digitalizado el flujo de emisión y recepción de las facturas de tus clientes y proveedores, asegurando la digitalización y securización de tus procesos de negocio.
 • - Facturas en formato estructurado: tendrás la posibilidad emitir facturas en formatos estructurados, al menos en formato FACTURA-E, para facilitar su tratamiento automatizado.
 • - Facturas ilimitadas: podrás emitir y recibir un número ilimitado de facturas.
 • - Clientes ilimitados: tendrás la capacidad de enviar facturas a un número ilimitado de clientes.
 • - Productos o servicios ilimitados: podrás crear un número ilimitado de productos y/o servicios facturables dentro del catálogo.
 • - Envío y recepción de facturas: la solución implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te posibilitará enviar y recibir facturas electrónicas directamente, al menos por correo electrónico.
 • - Personalización de facturas: las facturas serán personalizables, incluyendo la selección de tu logotipo.
 • - Copia de seguridad periódicas: podrás realizar copias de seguridad, con posibilidad de una periodicidad diaria.
 • - 1GB Almacenamiento/Histórico de facturas: tendrás un almacenamiento de, al menos, 1GB para las facturas.
 • - Integración con otras soluciones: la solución deberá disponer de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas, así como permitir la carga de datos de manera manual.
 • - Control de vencimiento de las facturas: tendrás un sistema de control del vencimiento de las facturas.
 • - Generación de un registro de facturación: la solución te permitirá generar un registro de facturación, de forma simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de cada factura.
 • - Emisión de facturas verificables: la solución deberá habilitar la emisión de facturas, tanto en papel como de forma electrónica, que puedan ser verificables con la Agencia Tributaria por parte del comprador.
 • - Verificación presencial: la solución deberá permitir la verificación presencial del registro de facturación por parte de las autoridades competentes.
 • - Declaración responsable: la solución deberá disponer de una declaración responsable por parte del fabricante o desarrollador acreditando que el software cumple con la normativa tributaria vigente.
 • - Cumplimiento: podrás asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, los requisitos del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo, así como cualquier normativa de aplicación.
 • Empreses y autònoms 1 a 2 treballadors subvencionable fins a 1000€
 • Empreses de 3 a 9 treballadors subvencionable fins a 2000€
 • Empreses de 10 a 49 treballadors subvencionable fins a 2000€

Emplena aquest formulari i et telefonarem

Localització d'iMenorca - Serveis Informàtics